De leefbaarheidsmaatregelen uit de doeken

Nu het inrichtingsalternatief vastligt, is het duidelijk hoe de nieuwe sluis en de verbindingsweg Nx zullen inpassen in de omgeving. Uit de meer dan twintig alternatieven hebben we de puzzel gelegd en bepaald welke leefbaarheidsmaatregelen we kunnen nemen. We voorzien tijdens en na de werken maatregelen om de leefbaarheid te blijven garanderen voor de omwonenden, bedrijven en handelaars uit de omgeving.  

Lees hier meer over wat het inrichtingsalternatief inhoudt.

Welke leefbaarheidsmaatregelen voorzien we?

Nu het inrichtingsalternatief vastligt, weten we zeker welke leefbaarheidsmaatregelen we binnen het project kunnen uitwerken. Tijdens de volgende participatiemomenten gaan we met de deelnemers dieper in op de maatregelen in de verschillende zones. In de leefbaarheidsstudie bevelen we ook mogelijke maatregelen aan die buiten Nieuwe Sluis Zeebrugge liggen, maar we focussen hier alleen op de maatregelen die binnen ons project vallen. 

Leefbaarheidsmaatregelen totaalbeeld

 

Omgeving sluis

 

1. Opwaarderen stationsomgeving  

 • De sporen moeten verlegd worden, waardoor een grote zone tussen de sporen en de Venetiëstraat ontstaat voor een groene ontmoetingsruimte.  
 • Er komt een groene berm tussen de sporen en de ontmoetingsruimte.  

 • De stationsomgeving wordt een lokale mobiliteitshub, met o.a. fietsenstallingen en een kiss-and-ridezone.   

2. Buurtpark tussen Stationswijk en sluis  

 • Er is ruimte voor een ontmoetingsplek met fiets- en wandelverbindingen.  

 • Er komt een groene berm tussen de Stationswijk en de nieuwe sluis.  

3. Sportinfrastructuur  

 • We voorzien ruimte voor een nieuw sportterrein. In een volgende fase beslissen we samen met de stad Brugge en de Zeebruggenaren over de beste plekken hiervoor.    

4. Zitarena op kade  

 • Op de kade komen een zitarena en een nieuwe promenade als onderdeel van de verbinding tussen de Strandwijk en de jachthaven.  

 • Er komt een groen plein met zicht op de haven en jachthaven.  

5. Omooikaai en bestaand erfgoed  

 • We bewaren de Omooikaai in de mate van het mogelijke.  

 • We behouden de twee monumenten. Het visserskruis blijft nagenoeg op de huidige plaats staan. Virtus kan nog worden verplaatst naar de groene zone rond het Ibis-hotel (zie nummer 7).    

6. Ontwikkelingszone Kielbankstraat  

 • De twee scheepswerven aan de werfkaai verdwijnen.  

 • De zone ten westen van de Kielbankstraat is een mogelijke nieuwe locatie voor deze bedrijven.  

7. Publiek park  

 • Hier komt een groene ontmoetingsruimte. Tijdens de volgende participatiemomenten beslissen we samen met de Zeebruggenaren en de stad Brugge over de invulling.  

 • Een berm schermt het park af van de haven.  

8. Energieneutraliteit  

 • Op de daken van de nieuwe sluisgebouwen en op de bermen komen zonnepanelen.   

 • Zo kunnen we de energie opwekken die nodig is voor de bewegingen van de bruggen, de sluisdeuren en de tunnel. Dat maakt het project energieneutraal.  

Omgeving west

 

1. Ter hoogte van de mini-ovonde

 • Er komt een berm die de Oudemaarspolder visueel afschermt van de nieuwe weg en de Stevin-site.  
 • Het bestaande fiets- en wandelpad liggen aan de kant van de Oudemaarspolder.  
 • Rond de ovonde en de inrit van de tunnel komen schermen te liggen. Op de bermen is plaats voor zonnepanelen.  
 • De vijver in site Knapen blijft deels behouden. We kunnen het deel dat wordt ingenomen, compenseren ter hoogte van de Stationswijk.   
Leefbaarheidsmaatregelen omgeving west mini-ovonde

2. Ter hoogte van de Stationswijk

 • De ruimte tussen de Stationswijk en de treinsporen wordt een publiek park dat verbonden is met site Knapen. Zo creëren we een grote groene zone.  
 • Een groene berm schermt de woonwijk af van de haven.   
 • Hier kunnen we compenseren wat we van site Knapen innemen, zoals de vijver.   

 • De stationsomgeving wordt een lokale mobiliteitshub, met o.a. fietsenstallingen en een kiss-and-ridezone.  

Leefbaarheidsmaatregelen omgeving west Stationswijk

3. Ter hoogte van de Strandwijk

 • Hier ontstaat een kans om de verbinding tussen de Strandwijk en site Knapen te verbeteren voor voetgangers en fietsers.  
 • Er verdwijnt seizoensparking langs de Kustlaan, maar die wordt gecompenseerd aan de New Yorklaan.

Leefbaarheidsmaatregelen omgeving west Strandwijk

Omgeving oost

 

 • Er blijft voldoende ruimte voor een groene berm die Zeebrugge-Dorp afschermt van de Nx, de haven en de sporen.  
 • Op de berm kunnen zonnepanelen liggen.  

 • Er komt ook plaats voor een groene ontmoetingsruimte en een veilige en groene wandel- en fietsverbinding tussen het VTI, de marktplaats, de sporthal en de rest van Zeebrugge.  

Leefbaarheidsmaatregelen omgeving oost