Nieuws

Tijdlijn
  • 24 maart 2021

Bouw nieuwe sluis in Zeebrugge schuift met jaar op

De bouw van de Nieuwe Sluis Zeebrugge is een cruciaal project, een hefboom voor de haven én voor de regio. Vanuit Vlaanderen wordt er dan ook alles aan gedaan om de spreekwoordelijke ‘schup in de grond’ zo snel mogelijk te laten gebeuren. Het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge zit sinds eind 2019 in de uitwerkingsfase. Dat is de voorlaatste fase in de procesaanpak voor complexe projecten. Sinds de start van deze fase heeft het project meerdere belangrijke stappen gezet. Denk bijvoorbeeld aan de projectonderzoeksnota, de geactualiseerde projectonderzoeksnota en de start van het participatietraject. Door de informatie uit deze trajecten is er vandaag een beter zicht op de verdere planning van de uitwerkingsfase. Dit voortschrijdend inzicht leidde tot enkele vaststellingen.
Participatiepakketten
  • 26 februari 2021

50 deelnemers denken mee in participatietraject

In februari hebben we een nieuwe stap gezet in het participatietraject van het leefbaarheidsplan. We zijn met 50 burgers in gesprek gegaan over de kansen en knelpunten binnen het projectgebied die uit de enquête naar voor kwamen. Participeren kon op drie manieren: digitaal, via een papieren invulpakket of in een fysiek gesprek.
  • 15 januari 2021

Neem deel aan de digitale werksessies over leefbaarheid

Met een enquête verzamelden we eind vorig jaar input over de huidige leefbaarheid in Zeebrugge. In het nieuwe jaar zetten we het participatietraject verder met digitale werksessies. Tijdens die sessies willen we achterhalen wat per alternatief mogelijke belemmeringen, maar ook kansen zijn voor de leefbaarheid in het projectgebied. We hadden gehoopt deze sessies fysiek te kunnen organiseren, maar dat is door de coronamaatregelen helaas nog niet mogelijk.
Beeld haven
  • 26 februari 2021

Onderzoeksdeskundigen aan het werk in Zeebrugge

De komende tijd worden er in deze fase nog essentiële onderzoeken uitgevoerd. Een groot deel hiervan gebeurt achter de schermen, maar enkele onderzoeken in voor het milieueffectenrapport zijn ook zichtbaar in het straatbeeld. Zo doen bodemdeskundigen de komende weken onderzoek naar de aard en de kwaliteit van de ondergrond in het projectgebied. Daarnaast meten onderzoekers ook het geluid, de trillingen en de luchtkwaliteit in de omgeving.
  • 15 januari 2021

64 bedrijven volgden ons webinar met Apzi-Voka West-Vlaanderen

Open communicatie naar alle betrokkenen is een belangrijk onderdeel van een complex project. Daarom organiseerden we op 9 december samen met Apzi-Voka West-Vlaanderen een webinar voor alle bedrijven uit de omgeving van het project.
Katrien Schelfhout
  • 18 december 2020

"Met de ideeën van de burgers kunnen we zinvolle maatregelen voorstellen voor iedereen"

De resultaten van de enquête over leefbaarheid zijn beschikbaar. Die enquête maakt deel uit van het leefbaarheidsplan van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge. We onderzoeken in het plan wat de kansen en knelpunten zijn in het projectgebied en hoe we het project kunnen aangrijpen om de leefkwaliteit te bevorderen. Dankzij de enquête verzamelden we veel nuttige informatie om mogelijke maatregelen in kaart te brengen. Katrien Schelfhout van studiebureau Arcadis vertelt er ons meer over.
mobiliteit
  • 26 februari 2021

“Met de Nx willen we zo veel mogelijk zwaar verkeer uit het dorp weren”

Het geïntegreerd onderzoek is de verzamelnaam voor alle onderzoeken die worden uitgevoerd in de uitwerkingsfase. Het mobiliteitsonderzoek maakt hiervan onderdeel uit en is vandaag volop in de uitvoering. In dit interview vertelt mobiliteitsdeskundige Adel Lannau van het consortium Arcadis-Tractebel ons meer over het doel van die studie. “De Nx is een belangrijke factor in de keuze van het inrichtingsalternatief. We willen via die weg namelijk zo veel mogelijk zwaar verkeer uit de dorpskern weren.”
  • 15 januari 2021

Wat betekenen de redelijke alternatieven voor het verkeer?

In de infokrant over de geactualiseerde projectonderzoeksnota zetten we alle redelijke alternatieven op een rij voor de inrichting van de sluis en de wegen errond. Die alternatieven hebben onvermijdelijk ook een impact op de verkeerssituatie na realisatie van de sluis. Om de mogelijke toekomstige situaties ten westen van de sluis helder voor te stellen, stelden we routekaarten op.
  • 9 december 2020

Twee auditoraatsverslagen voor Nieuwe Sluis Zeebrugge

Het projectteam van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge heeft begin december twee verslagen ontvangen van de auditeur van de Raad van State. Enkele partijen hadden in 2019 bij de Raad van State een verzoekschrift tot nietigverklaring van het voorkeursbesluit ingediend. Dat voorkeursbesluit duidt de huidige Visartsluis aan als voorkeurslocatie om de nieuwe zeesluis in Zeebrugge te bouwen. De auditeur van de Raad van State adviseert in beide auditoraatsverslagen om het voorkeursbesluit te vernietigen. Uit de definitieve uitspraak van de Raad van State zal blijken of de Raad de auditoraatsverslagen volgt of niet. In tussentijd zet het project de lopende trajecten verder omdat deze sowieso zinvol zijn voor het verdere verloop van het project. Vanuit menselijk oogpunt is het ook niet wenselijk om deze trajecten stop te zetten.