Alle onderzoeken op een rij

Het studieteam werkt vandaag aan zes grote onderzoeken. Op basis van die onderzoeken kunnen we een onderbouwde keuze maken voor het inrichtingsalternatief. Dat alternatief bepaalt hoe de sluis en de Nx worden gebouwd. We onderzoeken de impact van elk alternatief op vlak van mobiliteit, bouwtechniek, nautiek, leefbaarheid, milieu en maatschappelijke kosten en baten. De zes onderzoeken op onderstaande afbeelding vormen samen het geïntegreerd onderzoek. Lees meer over de onderzoeken op deze pagina. In de derde editie van de infokrant lees je interviews met de experts van de onderzoeken. 

6 onderzoeken
1. Leefbaarheidsplan

Elk alternatief wordt beoordeeld op vlak van de effecten op de leefbaarheid in Zeebrugge. Om die leefbaarheid tijdens en na de werken te garanderen, werken we aan een leefbaarheidsplan. De opmaak verloopt via drie sporen. Het eerste spoor is een grondige analyse van de huidige situatie op vlak van woonaanbod, voorzieningen, publieke ruimte, verkeer, klimaat en minder hinder. Het tweede en derde spoor zijn het participatietraject en het ruimtelijk ontwerpend onderzoek.  

4. Bouwtechnisch onderzoek

We bestuderen alle infrastructuur van de nieuwe sluis en de Nx-tunnel, zoals de kaaimuren, de tunnel, de sluis en de bruggen over de sluis. We onderzoeken ook wat de beste manier is om de Nx-tunnel aan te sluiten op de bestaande wegen. Daarvoor maken we ontwerpen die aantonen hoe de infrastructuur en de aansluitingen eruitzien. Vandaag zijn de alternatieven uit de geactualiseerde projectonderzoeksnota verder uitgewerkt tot concepttekeningen.

2. Mobiliteitsonderzoek

We gaan na welke impact de redelijke alternatieven hebben op het verkeer rond de nieuwe sluis. Zowel voor het gemotoriseerd verkeer als voor fietsers en voetgangers. We brengen de voor- en nadelen van de alternatieven in kaart. Op basis daarvan adviseren we welk alternatief het beste is voor de mobiliteit in de omgeving. Met een verkeersmodel krijgen we meer zicht op de mogelijke toekomstige verkeersstromen. Zo hebben we de alternatieven al verder kunnen uitwerken. Vandaag evalueren we de aangepaste alternatieven op vlak van doorstroming van het verkeer en de veiligheid.

5. Ruimtelijk ontwerpend onderzoek

We onderzoeken hoe we de vrijgekomen ruimte in het projectgebied zo goed mogelijk kunnen inrichten. Daarbij houden we rekening met de leefbaarheid in de omgeving. Met fotocollages, tekeningen en 3D-beelden maken we voorstellingen van de infrastructuur, bebouwing en het landschap in de ruimte. In een volgende stap onderzoeken we milderende maatregelen voor de alternatieven en bekijken we hoe we de alternatieven goed kunnen integreren in de ruimte. Dat bespreken we ook in de participatiesessies van september. 

3. Nautisch onderzoek

We bekijken hoe de schepen veilig en efficiënt naar en door de nieuwe sluis kunnen varen. We onderzoeken ook hoe jachten de jachthaven vlot kunnen in- en uitvaren, wat er nodig is om de veiligheid te garanderen en wat het effect is van voorbijvarende schepen. Dat doen we via digitale modellen waarmee we toekomstige situaties kunnen nabootsen. Vandaag onderzoeken we met het computermodel hoe vlot de schepen de sluis kunnen invaren, welke stromingen we kunnen verwachten en wat het effect is op de schepen.

6. Milieueffectenrapport

We kijken per alternatief naar de impact op het milieu. Bekijk op onderstaande afbeelding welke thema's we onderzoeken. Voor een deel van die thema's hebben we de huidige situatie al beschreven. Verder kunnen we van start gaan met de beschrijving en beoordeling van de milieueffecten. Als die stap is afgerond, stellen wij waar nodig milderende maatregelen voor. 

Bekijk de afbeelding in groot formaat:pdf bestandVisual MER (6.63 MB)

Visual MER
Maatschappelijke kosten-batenanalyse

We gaan na wat de kosten (nadelen) en de baten (voordelen) zijn van dit project. Dat gaat niet alleen om het financiële aspect, maar over alles wat bijdraagt aan de welvaart in de directe omgeving en heel Vlaanderen.  Bekijk op onderstaande afbeelding uit welke onderdelen het onderzoek bestaat. Vandaag bepalen we hoelang schepen zouden moeten wachten aan de sluis en hoelang ze erdoor zouden moeten varen. We bepalen ook de reistijden en afstanden voor de gebruikers van de toekomstige Nx. 

Bekijk de afbeelding in groot formaat: pdf bestandVisual MKBA (15.89 MB)

Visual MKBA