Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze webpagina bundelen we enkele veelgestelde vragen en de antwoorden over de nieuwe zeesluis. Hieronder vind je vragen over volgende thema’s:

 1. Het project
 2. De timing en procedure
 3. De geactualiseerde projectonderzoeksnota 
 4. Onderzoek
 5. Het voorkeursbesluit
 6. Communicatie en participatie
 7. Onteigeningen – herlocatie
 8. Tussennota - aangepast alternatief 'ovonde'

Onderaan de pagina vind je ook een verklarende woordenlijst met daarin termen en begrippen die op deze website worden gebruikt.

HET PROJECT

1. Waarom heeft de haven van Zeebrugge een nieuwe sluis nodig? 

De haven van Zeebrugge is in volle ontwikkeling. Om de verdere groei van de haven en de werkgelegenheid in de regio veilig te stellen, is er nood aan een tweede toegang tot de achterhaven. 

Momenteel kunnen zeeschepen de achterhaven alleen bereiken via de Pierre Vandammesluis. Dat is onvoldoende. Als de sluis defect raakt, zitten schepen vast, met grote economische schade als gevolg. Bovendien is deze sluis stilaan op leeftijd en zijn er ingrijpende onderhoudswerken nodig. Tijdens die werken is het noodzakelijk dat er een tweede sluis is om de volledige achterhaven van Zeebrugge toegankelijk te houden.

 

2. Waar komt de nieuwe sluis te liggen?

De nieuwe sluis komt te liggen op de huidige locatie van de Visartsluis. Deze locatie werd gekozen op basis van een uitgebreide onderzoeksfase en alternatievenonderzoeksnota. Tijdens die fase zijn alle stakeholders ook bevraagd en konden zij input leveren. Het resultaat van al dat onderzoek resulteerde in de Visartsite als voorkeurslocatie. In de huidige fase van het project worden deze locatie en de bijhorende uitvoeringsalternatieven verder onderzocht, zodat we kunnen komen tot één uitvoeringswijze van de nieuwe sluis. 
 

3. Wat is de ‘Nx’? Waar komt ze te liggen?

De ‘Nx’ is de voorlopige naam van een nog aan te leggen verbindingsweg tussen de Expresweg (N31) en de Alfred Ronsestraat (N350). De aanleg van deze verbindingsweg voor het doorgaand verkeer en havenverkeer is noodzakelijk voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de omliggende woonkernen en lokale wegen zoals de Kustlaan (N34). Deze weg moet verhinderen dat zwaar verkeer door woonwijken rijdt en voor overlast zorgt.  Daarom is de aanleg van deze verbindingsweg onlosmakelijk verbonden met de aanleg van de nieuwe zeesluis. 

In het voorkeursbesluit werd de huidige locatie van de bestaande Visartsluis vastgelegd als voorkeurslocatie voor de nieuwe zeesluis. Daarbij is beslist dat de nieuwe verbindingsweg Nx aangelegd zal worden als een tunnel. 
 

4. Wat is een complex project?   

De procesaanpak voor complexe projecten is een manier van de Vlaamse overheid om grote infrastructuurprojecten op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier te realiseren, binnen een aanvaardbare termijn en met een maximaal draagvlak. In deze aanpak ligt de nadruk op transparantie, participatie, communicatie en een geïntegreerde samenwerking met alle stakeholders. 

Een complex project verloopt altijd in vier fasen: de verkenningsfase, de onderzoeksfase, de uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase. We bevinden ons voor dit project sinds begin 2020 in de derde fase: de uitwerkingsfase.

Meer informatie over de procesaanpak voor complexe projecten vind je op www.complexeprojecten.be

 

5. Maakt de sluis deel uit van het revitaliseringsproject van Zeebrugge? 

In 2016 en 2017 heeft de stad Brugge een revitaliseringsstudie laten uitvoeren. Het doel was een lange termijnvisie te ontwikkelen over de band tussen de vier wijken van Zeebrugge en over hun samenhang met de haven. Hierbij zijn de beslissingen over de nieuwe zeesluis en de Nx als cruciale randvoorwaarden opgenomen. De nieuwe sluis en de revitalisering van Zeebrugge zijn verweven en zetten allebei in op de leefbaarheid in Zeebrugge. Er is in dit complex project dan ook een nauwe samenwerking met de Stad Brugge. 

TIMING EN PROCEDURE

 

1. Welke fasen moeten er worden doorlopen? 

Het startschot van dit proces werd gegeven in 2016. Toen nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor het planningsproces ‘Verbetering nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge’. Voor het project gerealiseerd kan worden, moeten er eerst verschillende fasen worden doorlopen. 

De procesaanpak complexe projecten bestaat uit vier verschillende fasen: de verkenningsfase, de onderzoeksfase, de uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase. Met de definitieve vaststelling van het voorkeursbesluit op 28 juni 2019 is er een einde gekomen aan de onderzoeksfase.

 

2. In welke fase van het project zitten we nu? Wat gebeurt er allemaal in deze fase? 

Momenteel bevinden we ons in de uitwerkingsfase. In de vorige fase werd het project vooral op een strategisch, overkoepelend niveau en in functie van de zeer brede omgeving onderzocht. Vanaf nu focussen we ons op de concrete uitwerking van het project op een vastgelegde locatie: de Visartsite. 

GEACTUALISEERDE PROJECTONDERZOEKSNOTA

 

1. Wat is de projectonderzoeksnota?

Als eerste stap in de uitwerkingsfase – dat is de derde fase in het volledige traject van complexe projecten – werd een zogenaamde projectonderzoeksnota uitgewerkt. 

 • De projectonderzoeksnota beschrijft enerzijds wat het volledige project inhoudt en de flankerende maatregelen die opgenomen zijn in het voorkeursbesluit, uit de vorige fase. Flankerende maatregelen zijn de bijkomende maatregelen die ervoor zorgen dat het project op een duurzame manier kan worden uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met het welzijn van de mensen, omgeving en economie, en dat op lange termijn. Voor dit project ligt de voorkeurslocatie vast, maar de projectonderzoeksnota legt uit wat de mogelijkheden zijn om de sluis en Nx zo goed mogelijk in te passen in de bestaande omgeving. 
 • Anderzijds bepaalt deze nota wat nog verder onderzocht moet worden in deze fase. Zodat we uiteindelijk tot een definitieve uitvoeringswijze van het project kunnen komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoek rond geluid(shinder), trillingen, uitstoot, etc. Eens we de uitvoeringswijze kennen, weten we hoe we de sluis en Nx het beste op de Visartsite bouwen. 

Na een inspraakperiode in de zomer van 2020 verfijnden we de projectonderzoeksnota tot een geactualiseerde versie van de nota. Die laatste vind je hier

2. Waarom is een projectonderzoeksnota nodig?

Met deze nota brengen we iedereen op de hoogte van het project en de manier waarop we het verder gaan uitwerken. Op basis van de nota konden verschillende overheden advies verlenen in het debat over de verdere uitwerking van het project. Ook burgers, bedrijven en verenigingen konden deze nota inkijken en hun opmerkingen en suggesties op de inhoud meegeven. Dat gebeurde tijdens een inspraakperiode in de zomer van 2020. Het projectteam heeft de projectonderzoeksnota verfijnd tot een geactualiseerde projectonderzoeksnota. Die nota kan je hier lezen. Alle ontvangen reacties en adviezen bundelden we ook in dit overwegingsdocument.

3. Waar vind ik informatie over de geactualiseerde projectonderzoeksnota?

We willen dat zoveel mogelijk betrokkenen weten wat de geactualiseerde projectonderzoeksnota precies is. De volledige versie van de nota vind je hier op deze website. Daarnaast ontvingen alle buurtbewoners en omliggende bedrijven begin december 2020 een infokrantje in hun brievenbus met samenvattende info over de nota. Er stonden in die periode projectzuilen op het Marktplein en voor het buurtcentrum d'Oude Stoasie in Zeebrugge. Ook daar kon iedereen alle informatie over de geactualiseerde projectonderzoeksnota vinden. De infokrant en de posters van de projectzuilen kan je ook raadplegen op de website. 

4. Wat gebeurde er na de inspraakperiode voor de projectonderzoeksnota? 

Het projectteam ging na de inspraakperiode aan de slag met de ontvangen reacties. Alle reacties werden gebundeld in een overwegingsdocument. Daarin lees je of en op welke manier de reacties worden meegenomen in de verdere werking. Op basis van het overwegingsdocument werd de oorspronkelijke projectonderzoeksnota ook geactualiseerd. De geactualiseerde projectonderzoeksnota vind je hier

ONDERZOEK

1. Wanneer zijn de onderzoeksresultaten bekend?

Alle onderzoeken zitten nu in de laatste fase. De onderzoeksresultaten zijn nodig om een onderbouwde keuze te kunnen maken van het inrichtingsalternatief in de zomer van 2022. Op de infomomenten die we daarna organiseren, geven we een overzicht van de resultaten die hebben geleid tot de leefbaarheidsmaatregelen.

De onderzoeken stoppen niet wanneer het inrichtingsalternatief gekozen is. Vanaf dan focussen we op het gekozen alternatief en wordt het bouwtechnisch onderzoek nog gedetailleerder gevoerd. Het milieueffectenrapport (MER) krijgt dan ook een update op basis van het gedetailleerde bouwtechnisch ontwerp.

2. Waarom worden er zoveel alternatieven onderzocht? 

Er zijn veel verschillende manieren mogelijk om de sluis en de Nx in te richten en de wegen op elkaar te laten aansluiten. We voeren dit project uit volgens de aanpak van complexe projecten van de Vlaamse overheid. In die aanpak moeten we in deze fase van het project, de uitwerkingsfase, alle alternatieven eerst grondig onderzoeken, zodat ze evenwaardig met elkaar vergeleken kunnen worden. De onderzoeksresultaten maken het mogelijk om een onderbouwde keuze te maken tussen de verschillende alternatieven.

3. Kunnen de onderzoeksresultaten worden ingekeken?

Tijdens het volgende infomoment, in de zomer van 2022, kunnen we meer vertellen over de onderzoeksresultaten. In de afwegingsnota bij de trechtering van de alternatieven geven we namelijk inzicht in de resultaten van de eerste fase van de onderzoeken, en hoe ze hebben geleid tot de keuze van het inrichtingsalternatief. De volledige rapporten zullen later ter inzage gelegd worden in het kader van het openbaar onderzoek. 

HET VOORKEURSBESLUIT

 

1. Wat houdt het voorkeursbesluit in?

Op basis van de resultaten van het gevoerde onderzoek en het gevoerde overleg met alle stakeholders, koos de Vlaamse regering in de vorige fase voor het alternatief waarbij de nieuwe sluis op de huidige locatie van de Visartsluis komt te liggen. 
 

Het voorkeursbesluit ‘Visartsite’ in het kort:

 • De Visartsluis wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe sluis.
 • Conform het Kustveiligheidsplan worden de nodige overstromingsmaatregelen voorzien.
 • De verbinding van de Visartsluis met het Verbindingsdok wordt aangepast.
 • De toegang tot de jachthaven, die vlak voor de opening van de sluis ligt, wordt aangepast.
 • Het lokaal verkeer en de kusttram zullen over de sluis gaan.
 • De goederenspoorlijn zal over het landwaarts hoofd van de sluis lopen. Dat is het deel het verst van de zee. 
 • Voor de Nx, een drukke baan met veel zwaar en doorgaand verkeer, komt er een tunnel onder de sluis.
 • Om de leefbaarheid voor bewoners, KMO's en gebruikers te garanderen, worden de nodige acties genomen, in samenspraak met hen.

Het volledige voorkeursbesluit kan u hier raadplegen. 

2. Waarom is gekozen voor de Visartsluis als voorkeurslocatie?

De Vlaamse regering koos voor de huidige Visartsluis als voorkeurslocatie op basis van het onderzoek, de consultatierondes met de verschillende stakeholders en het overleg met de betrokken kabinetten. Er werden in totaal zes alternatieven onderzocht. Van deze zes bleek de huidige Visartsluis de beste optie.

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

 

1. Hoe wordt de bevolking ingelicht over het project?

We maken gebruik van verschillende kanalen om de bevolking zo goed mogelijk te informeren over het project:

 • Op deze projectwebsite vind je altijd de laatste informatie over het project onder het tabblad ‘Nieuws’. Ook de andere tabbladen houden we steeds up-to-date.
 • Je kan je hier inschrijven op een digitale nieuwsbrief die we regelmatig uitsturen met nieuws over het project. Hier vind je een overzicht van alle verstuurde nieuwsbrieven. 
 • Bij vragen kan iedereen terecht op het gratis nummer 0800 20 229 (tijdens kantooruren) of via nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be.
 • We brengen ook regelmatig een papieren infokrant uit die buurbewoners gratis in de bus vinden.
 • Voor belangrijke momenten organiseren we infomarkten en buurtoverlegmomenten. We verwittigen buurtbewoners tijdig online en offline van deze participatiemomenten. 
   

2. Is er nog inspraak mogelijk?

De voorkeurslocatie van de nieuwe sluis ligt vast sinds 2019. In deze fase verzamelen we input van alle betrokkenen om het project op deze locatie zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. Dat doen we op deze manieren:

 • Aan het begin van de uitwerkingsfase kon iedereen zijn of haar feedback formuleren op de projectonderzoeksnota. 
 • Bovendien gaan we ook met de buurtbewoners rond de tafel zitten in het kader van de leefbaarheidsstudie. Zo kan je als buurtbewoner mee nadenken over concrete zaken om van jouw buurt een aangename(re) buurt te maken. Een eerste stap in dit participatietraject was de enquête over de leefbaarheid in Zeebrugge die iedereen kon invullen. De enquête liep tot en met 2 oktober 2020. De resultaten daarvan vind je hier. In februari 2021 organiseerden we digitale werksessies en verstuurden we papieren participatiepakketten. Lees hier het verslag. Alle informatie over de komende participatiemomenten vind je hier op de website.  

 

3. Waar kan ik terecht voor vragen over het project?

Voor al jouw vragen over het project kan je terecht op het gratis telefoonnummer 0800 20 229 of via mail op het mailadres nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be.

ONTEIGENINGEN EN HERLOCATIE

 

1. Is het al duidelijk welke onteigeningen er nodig zullen zijn?

Een aantal buurtbewoners die getroffen worden door onteigening, werden hiervan geïnformeerd voor het infomoment waarin de keuze van de Vlaamse regering voor de Visartsite toegelicht werd. Deze personen werd aangeboden dat wie dit wenst zijn woning reeds vervroegd aan de overheid kan verkopen, en dit sinds het voorkeursbesluit definitief vastgesteld werd. Uit de tussentijdse resultaten van de onderzoeken werd duidelijk welke zone er nodig is in de Stationswijk om een geluidsberm aan te leggen. Daarvoor zijn bijkomende onteigeningen nodig. De betrokkenen werden in februari 2022 op de hoogte gesteld. De volledige onteigeningszone wordt nog onderzocht. Na de keuze van het inrichtingsalternatief kunnen we meer duidelijkheid geven. Het is natuurlijk zo dat wie vlak naast de toekomstige nieuwe sluis komt te wonen, ook een grote impact zal ondervinden. Daarom wordt nu in de uitwerkingsfase een participatietraject opgestart met de omwonenden, waarin samen met hen gekeken wordt op welke manier de woonomgeving het best gebufferd kan worden van de sluis en welke ruimte er hiervoor nodig zou zijn. 

 

2. Hoe wordt de compensatie geregeld?

De onteigeningsvergoeding bestaat uit twee delen: een compensatie voor het verlies van uw eigendom en andere zakelijke rechten en een compensatie voor het verlies van het gebruik van de eigendom.

Alle informatie over de compensatie vindt u terug op deze website. 

 

3. Wie zal de bewoners/bedrijven begeleiden bij de onteigening?

De Vlaamse overheid heeft voor de getroffen bewoners en bedrijven begeleiders aangesteld die hen zullen bijstaan in het onteigeningsproces. 

 • Anouk Pattyn zal als bemiddelaar eigenaars en huurders die dat wensen individueel begeleiden bij vragen en bezorgdheden en mee zoeken naar concrete oplossingen. 
 • De bedrijven kunnen rekenen op de hulp van trajectbegeleider Roseline Supply. Zij zal samen met de bedrijven naar oplossingen zoeken om de onteigening en de veranderingen te begeleiden en ondersteunen.

TUSSENNOTA - AANGEPAST ALTERNATIEF 'OVONDE'

 

1. Waarover gaat de tussennota? 

Het projectteam werkt vandaag volop aan het geïntegreerd onderzoek. Dat is een reeks onderzoeken die we voeren om tot het best mogelijke inrichtingsalternatief te komen voor de bouw van de sluis en de verbindingsweg ‘Nx’ en de westelijke en oostelijke aansluiting van het verkeer. Uit de tussentijdse onderzoeksresultaten blijkt dat het alternatief ‘ovonde’ van de westelijke ontsluiting geoptimaliseerd kan worden. Deze optimalisatie kan meer invloed hebben op de ruimte rond het projectgebied dan beschreven in de geactualiseerde projectonderzoeksnota en wordt daarom beschouwd als een nieuw alternatief. Iedereen kon in juni 2021 opmerkingen over de tussennota doorgeven aan het projectteam tijdens het openbaar onderzoek. 

De ‘ovonde’ (ovale rotonde) is een van de alternatieven voor de doorstroming van het verkeer ten westen van de sluis. In het aangepaste alternatief wordt bij de ovonde een nieuwe weg voorgesteld tussen de Kustlaan en de Baron de Maerelaan langs de site Stevin. Daardoor kan het doorgaand verkeer de Baron de Maerelaan makkelijker bereiken. De transportzone aan Evendijk-West is door die aanpassing ook beter bereikbaar. Bekijk hier hoe de aanpassing eruit ziet: pdf bestandAlternatief tussennota (9.29 MB).

2. Wat gebeurt er met de opmerkingen uit het openbaar onderzoek? 

We bezorgden de tussennota ook aan adviesverlenende instanties van de Vlaamse overheid en aan partners als stad Brugge en havenbedrijf MBZ. De opmerkingen uit het openbaar onderzoek en de adviezen van de instanties bundelen we in een overwegingsdocument. De feedback die we meenemen in het verdere onderzoek, voegen we toe aan de geactualiseerde projectonderzoeksnota. Die documenten vind je later hier.

5. Heeft de tussennota invloed op de planning van het project? 

De tussennota heeft geen invloed op de planning van het project. Het inrichtingsalternatief zal nog steeds tegen het einde van 2022 bekend zijn. Klik hier om de planning van de uitwerkingsfase te bekijken. 

6. Hoe verloopt het onderzoek voor de andere redelijke alternatieven? 

Ook de andere redelijke alternatieven uit de geactualiseerde projectonderzoeksnota worden onderzocht in de onderzoeken. Daarover gaven we een uitgebreide stand van zaken in juni in de infokrant. We plaatsten ook nieuwe projectzuilen in Zeebrugge.  

VERKLARENDE WOORDENLIJST

 

 • Voorkeursbesluit
  In de onderzoeksfase werden zes mogelijke alternatieven onderzocht voor de locatie van de nieuwe sluis. Uit deze alternatieven koos de Vlaamse regering de Visartsite als voorkeurslocatie voor het project. Deze keuze werd vastgelegd in het voorkeursbesluit.

 

 • Projectonderzoeksnota
  De projectonderzoeksnota is de eerste stap in de uitwerkingsfase. In dit document wordt het project in detail beschreven, net als de flankerende maatregelen. Daarnaast legt dit document uit welke onderzoeken er nog zullen gebeuren om het definitieve project te kunnen uitwerken. 

 

 • Flankerende maatregelen
  In het voorkeursbesluit zijn een aantal flankerende maatregelen opgenomen om de impact van de nieuwe sluis op de omgeving zo veel mogelijk te beperken. De flankerende maatregelen worden genomen via vier trajecten: het sociaal begeleidingsplan, het begeleidingstraject voor bedrijven, het leefbaarheidsplan met participatietraject en de revitaliseringsstudie van Zeebrugge. 

 

 • MER (Milieueffectenrapport)
  In deze studie worden de effecten van het project  op het milieu onderzocht. Dit onderzoek wordt gevoerd op basis van verschillende disciplines zoals mobiliteit, geluid, trillingen, water, bodem, lucht, mens en biodiversiteit. 

 

 • MKBA (Maatschappelijke kosten-baten-analyse)
  Deze analyse onderzoekt de relevante en onderscheidende kosten en baten van alle redelijke alternatieven.

 

 • Raad van State
  De Raad van State is een federale instelling die op vraag van burgers, ondernemingen, … nagaat of uitvoerende overheden hebben gehandeld volgens de wet. Als dat niet zo is, kan de Raad van State de onwettige handeling vernietigen. In het geval van de nieuwe sluis bekijkt de Raad van State op basis van een aantal bezwaarschriften of het voorkeursbesluit van de Vlaamse regering wettelijk is. 

 

 • Leefbaarheidsonderzoek
  In het leefbaarheidsonderzoek wordt de impact van het project op de omgeving in kaart gebracht. Hierin worden ook de bufferende maatregelen onderzocht die noodzakelijk zijn om de hinder van het project zo veel mogelijk te beperken. Dit onderzoek gaat gepaard met een participatietraject waaraan omwonenden van het project kunnen deelnemen. 

 

 • Projectbesluit
  In het projectbesluit wordt de definitieve uitvoeringswijze van het project vastgelegd door de Vlaamse overheid. Het besluit bevat alle vergunningen, toelatingen en machtigingen die noodzakelijk zijn om het project te mogen uitvoeren.